شما اینجا هستید
آرشیو هفته نامه » سرگردانی مردم در تحویل بسته های پستی

 

امروزە عصرفناوری و تکلونوژی است.بسیاری ازمردم برای رفاە واسایش بیشترخود،اغلب خریدهای روزمرە زندگیشان راازطریق اینترنت انجام میدهند.اما ظاهرأ این گفتە مصداق بعضی از شهرهای اورامانات بخصوص جوانرود نمی شود؛
اخیرأ و در پی نارضایتی اغلب همشهری های جوانرودی از ادارە پست،مبنی براینکە برای تحویل گرفتن بستە هایشان باید شخصا بە پست مراجعە کنند،چون پست بە جای اینکە بستە هارا بە آدرسهای درج شدە ارسال کنند،باارباب رجوع تماس میگیرند واز آنها میخواهند کە برای تحویل بستە بە پست مراجعە کنند؛ و اذعان میدارند که بسته فاقد آدرس هست ،
چگونه می شود در شهرکوچە ای فاقد نام یا خانە ای بدون پلاک یا کدپستی باشد؟!این رادرنظر داشتە باشیم کە قبل از اینکە در شهری خانە ای ساختە شود،باید کارهای اولیە اش مثل گرفتن امتیاز انشعاب آب برق و گازاجرایی شود.بدون شک تا کد پستی وآدرس دقیق وجود نداشتە
باشد،این کار غیر ممکن خواهد بود.
لذاهمە ما شاهد این هستیم کە در دورە ای معین شدە مٲموران قراٸت کنتور برای خواندن اطلاعات کنتور منازل مشترکان مراجعە میکنند.ولی آیا چرا تا بحال این مشکل نبوده و کدپستی وآدرس دقیق در انجام وظایف این ماموران خللی ایجاد نکردە است؟!بلعکس کارهایشان را دقیق ومنظم انجام میدهند.
اینکە درپی نارضایتی ارباب رجوعی شانە خالی کردن و توپ سهل انگاری را بە زمین مسٸول دیگری انداختن،صحنە ای تازە نیست وچندی پیش هم شاهد این بودیم کە ماشین حمل بستە های پستی با بی احتیاطی جعبە ها را هنگام بارگیری پرتاب میکردند.اگر چنانچە در داخل هریک ازاین جعبە ها اشیایی قیمتی یا شکستنی یا دارویی کم یاب با هزینە ای هنگفت وجودداشتە باشد و این بارگیری غیر اصولی باعث زیان رسانیدن بە محتوای داخل جعبە ای شود چە کسی پاسخگوخواهد بود

یااینکە ارباب رجوعی درطول مسیری کە قرار است بە ادارە پست مراجعه کند دچار حادثه رانندگی یا الودە شدن بە ویروس کرونا و یا …گردد براستی چە کسی پاسخگو خواهد بود؟ این را هم در نظر داشته باشیم کە خیلی از آنهایی کە تماس پستی را دریافت میکنند، وسیلە نقلیە ای از خود ندارند و به ناچار باید
هزینە ای دیگر متقبل شوند صرف اتومبیلی کە مقصدشان ادارە پست است و در ترافیک و شلوغی شهری کە ادارە پست هم دقیقا در‌مرکز این شلوغی ترافیک است. این مقدار هزینه اگر مقدار کمی هم باشد، ناعادلانە است.زیرا هنگامی کە شخصی سفارشی را پست می کند، پست هزینە ارسال تا مقصد مورد نظر را هم حساب می کند.
در پایان از متولیان این امر بخصوص شرکت پست استان کرمانشاه بخصوص شهرستان جوانرود درخواست دارم که در این خصوص شفاف سازی نمایند.باشد که دیگر شاهد چنین بی نظمی هایی در ادارات خدمت رسان نباشیم.
✍🏼شبنم ویسی
خبرنگار مجموعه رسانه ای ریگا

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

ریگا انلاین |